ВИЗИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г.

 • Продължение на подобряването на средата, в която живеем, за да бъде Русе притегателен център за хора и бизнес компании

- Ще продължа започнатата от нас мащабна програма за ремонти на улици, тротоари, площади, която стартирахме след края на пандемията. Такава не е имало в Русе от началото на промените. Ще продължим подобряването на микроградската среда – там, където всички живеем, работим или почиваме. Улиците ни бяха докарани до критично състояние от дългогодишно управленско нехайство. Провежданият от държавата „Воден цикъл“ допълнително влоши инфраструктурата. Ще наложим още по-строг контрол над изпълнителите, включително и с привличане на външни експерти - процес, който започна.
- Ще продължа да упражнявам строг контрол при строителни дейности, финансирани от Общината, за влагане на качествени материали, качествено и срочно изпълнение. При установяване на недостатъци, фирмите ще продължават да бъдат връщани и да ги отстраняват за своя сметка.
- Продължаваме с ред и последователност да извършваме ремонти на улиците.
- Ще осигуряваме все повече средства на кметовете на кметства за ремонти на улиците в малките населени места. Още по-активно ще ремонтираме общинската пътна мрежа между тях. Ще бъда настойчив пред държавата за ремонт на републиканските пътища в общината.
- При проектирането и изпълняването на основни ремонти ще осигуряваме достъпна среда за детски колички, хора с увреждания и по възможност велоалеи там, където липсват и теренът позволява.
- Продължаваме изграждането на детски и спортни площадки там, където такива липсват, вкл. в малките населени места и отдалечените квартали.
- Продължаваме изграждането на значимите за русенци обекти -  басейни, нова детска градина и много други, като в следващия програмен период с осигуряваните европейски средства ще изграждаме обекти след съгласуване с местната общност и публично обявяване. Стриктно ще контролираме новото строителство, като предвиждаме преразглеждане на ОУП и въвеждане на ограничения за височината на нови сгради.
- Ще изграждаме напоителни системи в зелените площи и ще предвиждаме инфраструктура за самонапояване на градската растителност, използвайки дъждовната вода.

 • Повишаване стандарта на живот на русенци

- Имаме добра инвестиционна среда и ще продължим да я развиваме. Русе е от малкото градове в България, където от страна на бизнеса не се чуват оплаквания от липса на инвестиции и възможности за развитие.
 - Ще засилим ролята на общината като посредник между местните бизнес и социални интереси и държавното управление. Ще продължим да превръщаме местните проблеми и възможности в национални.
- За важни решения, свързани с икономическото развитие на града, първо ще се обръщам към потенциала на местните предприемачи в новия Съвет по икономически въпроси към кмета и създадените от Русенския университет с подкрепата на Община Русе Център за върхови постижения и Научноизследователски комплекс.
- Създаване на общинско споделено място за работа и генериране на нови идеи.
- Ще продължим да подпомагаме русенски компании в общ регионален маркетинг и представяне по изложения.
- Ще продължа активната си работа по създаване и поддържане на активни икономически и културни връзки със съседна Румъния, но и с много други държави, с които възобновихме двустранните отношения на местната ни общност.
- Ще продължа да усилвам способностите на Русе да изпълнява самостоятелно много от необходимите ни комунални дейности, вместо да се залага на външни фирми. Новите машини и работни екипи на Общината – това е правилният път.

 • Сигурност и спокойствие за гражданите

- Ще продължим разполагането на камери, които увеличихме от около 400 на 1100. Новосъздаденият от нас център за непрекъснато видеонаблюдение ще продължи да се усъвършенства, като ще продължим осигурената от нас връзка на МВР и други държавни структури в реално време с камерите.
- Ще разширим дейността на създадената от нас Общинска полиция. Ще работим в синхрон и ще подпомагаме ОД МВР в борбата с агресивното и опасно шофиране по улиците на Русе и употребата на забранени вещества.
- Ще наложим организиран отпор на вандализма - програма със стъпки между Община Русе и ОД МВР Русе.
- Ще упълномощим служителите на КООРС в селата да санкционират и ще действаме за промяна в общинските наредби, която предвижда санкция на място – заловените да цапат, ще бъдат принудени да почистят.

 • Чистотата на въздуха и на средата е от първостепенна важност

- Ще проведем активна информационна кампания за населението за разделно сметосъбиране и за отговорно поведение към природата.
- Предвиждаме въвеждане на съдове за органичен отпадък или обществени компостери.
- Ще продължа противопоставянето на промишлените замърсители и поддържането на общинските станции за контрол на чистота на въздуха. Ще осигурим цялата налична информация от измерванията да продължи да бъде достъпна за гражданите.
- Ще продължим и разширим програмите за замяната на битовите отоплителни уреди, замърсяващи околната среда. Освен газови и пелетни камини, ще включим и мащабна кампания за климатици.
- Допълнителни преференции за автомобили, щадящи околната среда, подкрепа за транспорта с велосипеди и електрически скутери. За стимулиране на използването им ще съдействаме за изграждане на зарядни станции.
- Ще продължим с изграждане на нови паркови зони в кварталите и ще продължим да подкрепяме гражданите, желаещи да подобрят жизнената среда.
- Ще поддържаме редовен графикът за миене на улиците срещу замърсяването с фини прахови частици с множеството нови машини, които осигурихме,  и общинските кладенци за вода.
- След ефективната сепарираща инсталация, ще се изгради и ще започне работа и анаеробната инсталация в Русе, за да продължим да намаляваме количеството на отпадъците и огромните разходи за тяхното депониране.

 • Подпомагане на родителството

- Ще разширя започнатата от нас финансова подкрепа за всяко второ дете и близнаци.
- Обучението по роботика и софтуерно кодиране, което въведохме в детските градини и началните училища, ще продължи и ще се разшири.
- Ще продължа започнатите от нас нови общински кампании за всички малки деца за скрининг на очите и зъбите, както и програмата за подкрепа на кърменето и съвети към младите родители.
- Продължаваме със системното ремонтиране на детски ясли, детски градини и площадки, за да бъде средата безопасна и приятна за нашите деца.
- Ще продължа да разширявам системата за безплатни форми на занимания за децата със спорт, танци и други културни дейности.
- Ще разширим социалните услуги, които предоставяме на семейства на деца със специални потребности.
- Ще продължа да разширявам превантивната ни дейност срещу употребата на наркотици, алкохол и други противообществени прояви.
- След откриване на започнатите общински басейни ще въведем мащабна програма за безплатно обучение по плуване за всички ученици от различни възрастови групи.

 • Продължаваме активното развитие на Русе като транспортен център

- Подкрепяме проекта и ще продължим да настояваме за навременното изграждане на магистралата Русе-Велико Търново и втория мост при Дунав край Русе. При изграждането му ще се борим за допълнителна "защитна инфраструктура" за русенци - обиколни маршрути, шумоизолиращи пана по булеварда, мерки срещу замърсяване на района и др.
- Ще съдействаме административно и с експертиза за реализирането на другия голям държавен проект – изграждането на Интермодален терминал. Ще подкрепим доизграждането на жп инфраструктурата в Община Русе и използването ѝ за вътрешни превози до индустриалните зони и в частите на града.    
- След като осигурихме 20 нови електробуса, до края на годината ще пристигнат и 15 нови тролейбуса. Това, заедно с осигурените автобуси втора употреба, ще даде възможност на дружеството „Общински автотранспорт“ да стане единствен превозвач, с достойни за русенци превозни средства. Това бе дълъг процес, който започнахме и ще завършим успешно.
- Транспортната схема и разписание трябва да бъдат преди всичко съобразени с нуждите на хората, а не с желанията на превозвачите. При изцяло общински превозвач това ще може да се осигури. Ще развием действащия сайт на градския транспорт, за да дава актуална и полезна информация за движението на превозните средства.
- Ще действам активно за възстановяване на интегрирания градски транспорт и електронната система за контрол на сигурността и пътникопотока в превозните средства, за да препятстваме противообществени прояви и неотчитане на пътници.
- Ще продължим да намаляваме стойността на картите за ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания, докато стигнем постепенно до безплатното им пътуване.

 • Ще продължа да подкрепям трите нива на образование в Русе

-  Въпреки че училищата са на държавна издръжка, ще продължим да отделяме средства за поддръжка на сградите, дворовете и подстъпите към тях в добро състояние. Ще търсим допълнителни начини за подкрепа на развойна дейност на русенските научни колективи.
- Ще продължим да подпомагаме процеса по пълното въвеждане на едносменно обучение на всички ученици в Община Русе.
- Общината ще продължи да дофинансира ЦУТНТ и Центъра за личностно развитие, като целта ни е съвместно да утвърдим започнатия от нас процес обучение по роботика и софтуерно кодиране.
- Ще продължим да подкрепяме българските общности в чужбина и ще работим за осигуряването на стипендии от общинския бюджет за обучение в Русенския университет на студенти от диаспората.
-   Ще доразвием успешната си практика за осигуряване на стажантски програми за учащите в Русенския университет, както и дуалното обучение на гимназисти, в общинските звена, търговски дружества и предприятия.

 • В областта на здравеопазването Община Русе ще продължи с активната си дейност

- Ще подкрепяме общинските лечебни заведения, като предоставяме средства за подобряване на средата в тях и около тях, както и за осигуряване на нова техника. Ще подпомагаме държавната болница УМБАЛ „Канев“, в която притежаваме около 18 % от собствеността. Активно ще работим с всички частни лечебни заведения.
- Ще продължим започнатата от нас мащабна кампания за промоция на здравето сред подрастващите. Ще привличаме млади личности, постигнали сами успехи и личностно утвърждаване, които да работят с подрастващите и да им бъдат пример и подкрепа.
- Все така ще подкрепяме с общински програми здравето на най-малките – скрининги на очи, зъби и гръбначни изкривявания, промоция на кърменето и добри родителски практики. Това са активни програми, които предприехме в нашия мандат.
- Ще продължим и програмата си за ремонт на здравни служби по селата и осигуряване на медицинско обслужване на населението в различни точки на общината.

 • Културата и духовният живот на Русе са емблема на града ни

- Ще увеличаваме средствата по програма „Култура“, като запазим прозрачността при кандидатстването и отчитането. Помощта при издаване на книги и други непреходни ценности за Русе ще се увеличи.
- Ще поставим ясни цели и приоритети пред културната общност в Русе. Ще стимулираме диалога, обмяната на опит и експертиза  така, че публичният, неправителственият, научният и частният сектор да създават в синхрон качествени културни продукти.
- Ще продължим подкрепата си за съществуващите културни мероприятия и държавните, общински и частни културни институции.
- Предвиждаме и увеличена подкрепа за читалищата от Община Русе при ясна отчетност. След удвояването на общинската субсидия и съществения ръст на средствата за ремонт на сгради, ще увеличим допълнително финансирането, за да можем да ги съхраним не само като важни институции, но и като духовни общности, пазещи българщината и предаващи я във времето.
- Ще продължи да расте подкрепата ни за самодейните състави в училища, читалища, пенсионерски клубове, частни клубове, които по емоционален и непринуден начин съхраняват нашата същност и спомагат за духовното ни развитие като русенци и българи.

 • Община Русе ще продължи да бъде изключително активна в областта на спорта

- Увеличението на финансовото подпомагане ще продължи и в следващите години по въведените вече ясни правила за финансиране на спорта, създадени съвместно със спортните представители.
- Ще продължаваме да подобряваме общинската спортна база с наши средства и активното привличане на ресурс от държавата и частни лица.
- Ще подкрепяме масовия спорт, спорта за високи постижения и индивидуалния спорт за самоусъвършенстване на личността.
- Ще продължим и активната си подкрепа за Спортното училище в Русе, което започна с бързи стъпки да възвръща достойнството и славата си.
- Ще подкрепяме спортистите и треньорите не само финансово, но и с обществено утвърждаване, за да са убедени, че спортът на Русе е абсолютен приоритет в годините на нашата работа.

 • Ще прескочим технологичните граници и  ще продължим реалното въвеждане на Русе в XXI век

- Ще разширяваме с нови слоеве и допълнителна информация  Географска информационна система – тя предоставя на гражданите полезна информация за Русе чрез специално създадени карти.
- Ще засилим връзката с гражданите чрез създаване на възможност за бързо подаване на сигнали през специализиран портал и нова телефонна централа. С нейна помощ сигналите ще бъдат записвани, ще получават номер и ще се обработват, дори ако телефонът не бъде вдигнат от служител.
- Ще повишим възможностите за електронни разплащания до Община Русе. След сериозната ни активност през последните години 80 % от плащанията вече стават не на каса, както ги заварихме, а по електронен път.

 • Ще продължим специалната си политика и отговорност към децата и възрастните хора в Община Русе

- Община Русе ще продължи да носи централизирана отговорност за здравето и развитието на децата. До момента въведохме единно меню в яслите и градините, електронни дневници в детските градини, непрекъснато подобряваме средата на детските заведения, провеждаме програми за безплатни прегледи при най-малките. Планираме да разширим тези дейности в следващите години. Всяко дете на територията на Община Русе трябва да получи възможност да посещава безплатно ясла, детска градина и училище, курсове по спорт и културни занимания, и да консумира здравословна храна в учебните заведения. Ще развием и програмата за безплатно обучение по роботика и софтуерно кодиране от най-ранна възраст. Ще бъде оказвана подкрепа на даровитите деца и семействата им.
- Помощта и уважението на Община Русе към възрастните хора са наша ключова отговорност. Те са нашият стожер на родолюбие, вяра и почит към ценностите и традициите, които трябва да предадем на следващите поколения. Ще продължим да разширяваме помощта за организациите им, не само с пряко финансиране на тяхната дейност, но и с ремонт на клубове и оказване на подкрепа с транспорт при участията на самодейните състави

 • Стабилност и сигурност в работата на кмета и общинската администрация

- Доказах, че налагам в Община Русе отношения на спокойствие, уважение и зачитане на всички. Не съдя и клеймя личности и общности. На фона на политическите противоборства в страната и света ние, русенци, трябва да се чувстваме близки и единни. Това е мисия на кмета – той трябва да отговаря за духовното сближаване и силата на общността, а не само за материалната среда.
- Ще продължа да спазвам принципа за обществено обсъждане на бъдещите правила и наредби с гражданите и с експерти.
- Доказах, че служителите в общинската администрация, в общински предприятия, търговски дружества и ведомства, няма да бъдат принуждавани да напускат своята работа или притискани заради политически или личностни критерии. Десетки години сме свидетели на това при смяната на всяка власт в държавата и общината. В Русе вече са в сила други правила. Ръководството на общината е мандатно, но служителите не са. Убеден съм, че всеки служител, със своите натрупани знания и опит, е ценност за развитието на общината. Основен принцип на работата ми е единението на хората. Ще продължа да разчитам на енергичността, професионализма и честността.