ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ МАНДАТ 2023-2027 г.

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

 

Основание за разработване на настоящата програма за управление за срока на мандата е чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в сила от 17.09.1991 г., изм. ДВ. бр.84 от 6 октомври 2023 г. Съгласно разпоредбите на ЗМСМА кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата и ежегодно представя годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

Програма за управление на Община Русе за мандат 2023-2027 г. е разработена в съответствие с:

 1. Плановете и програмите за развитие на Община Русе, приети от Общински съвет-Русе;

 2. Дейностите/проектите, които са в процес на реализация;

 3. Възможностите за финансиране от бюджета на Община Русе и от външни източници.

Тя е продължение на Програмата за управление за мандат 2019-2023 г, базирана e на предизборната програма на кмета на община Русе Пенчо Милков и има задача да развива потенциала на град Русе като лидер на областно, регионално и национално ниво. Стремежът е за надграждане на резултатите, постигнати през мандат 2019-2023 г., с цел утвърждаване на лидерските позиции на Русе като Северната столица на България.

От решаващо значение за реализацията на настоящата програма е отговорната и компетентна работа на цялата администрация и участието и ангажираността на обществеността и на всички заинтересовани страни. Гражданското участие в процесите на вземане на решения по публичните политики е ново измерение в отношенията между общината и гражданите.

За осигуряването на прозрачност и ефективност в работата на общината продължаваме въведената от нас добра практика за изготвянето на седмични отчети, които представят пред обществеността информация за предприетите действия и инициативи от страна на общинската администрация за решаване на местните проблеми и за последователните и целенасочени усилия с грижа за хората. Седмичните отчети повишиха отчетността и прозрачността на работата на общинската администрация, вкл. засилиха активността и заинтересоваността на гражданите за навременното идентифициране и решаване на местните проблеми и др.

Ангажимент на Община Русе е да осигурява необходимата публичност и да прилага всички възможни мерки за поддържане на интереса и мотивацията за участие на местните общности при реализацията на важни за обществеността проекти. Целта е изграждане на доверие у гражданите и заинтересованите страни и формиране на подкрепа за реализацията на Програмата за управление на Община Русе през мандат 2023-2027 г.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

 СКЪПИ РУСЕНЦИ,

Това са идеите, принципите и отговорностите, които ще определят развитието на града ни в следващите 4 години. В началото на втория ми мандат Ви представям своята Програма за управление на Община Русе 2023-2027 г.

Всички искаме нашият любим град да е активен, привлекателен и желан за живот, работа и бизнес, разрастващ се като население и икономически потенциал. За да успеем в най-важната кауза – да утвърдим мястото си на столица на Северна България, е важно да продължим заедно и единни по общия път. Това е първостепенната ни задача. Превърнахме Русе в успешен модел и еталон за развитие в страната. С нашата обща сила ще му осигурим бъдещето, което заслужава.

Ще продължа решителните ни стъпки да станем иновативен град. Базирам управлението на най-добрите практики и използвам технологии от други области в общественото управление. Запазвам основните насоки, в които работя за по-доброто настояще и бъдеще на Русе:

 • един от най-зелените и чисти градове в България;

 • привлекателен и желан за живот, работа и бизнес, разрастващ се като население и икономически потенциал, притегателен център на индустриални инвеститори;

 • перспективен – в зоната на развитие на столицата на Румъния Букурещ сме и имаме потенциал за географски и икономически посредник между Букурещ и гр. Варна и между Букурещ и гр. София;

 • модерен развоен център за стартиращи компании, икономически и технологични иновации;

 • дигитализиран – oбщина, навлязла в технологиите на бъдещето;

 • достъпен за живеещите в него, включително за хората с увреждания и за желаещите да обвържат живота си с града;

 • красив – еталон в България и извън нея;

 • сигурен и спокоен използване на нови технологии в сигурността, ангажираност на местното управление, отпор срещу вандализма;

 • културен и духовен център за България.

 

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ В УПРАВЛЕНИЕТО

Повишаване качеството на живот на русенци чрез създаване на привлекателна и удобна жизнена среда, изградена конкурентна икономика и ускоряване на социално-икономическото развитие, повишаване на инвестиционната атрактивност, подобряване на инфраструктурната осигуреност на територията и стимулиране на интегрираното градско развитие.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В УПРАВЛЕНИЕТО

 

Ще основавам управлението на Община Русе на 4-те основни принципа: единение, компетентност, прозрачност и почтеност.

 • ЕДИННО УПРАВЛЕНИЕ означава, че ще продължим да обединяваме силите, знанията, идеите и потенциала на всички обществено отговорни граждани и организации на територията на община Русе. Всеки експерт в дадена област, учен, общественик и гражданин ще има възможност да допринася за развитието на русенската общност.

 • КОМПЕТЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ е това, при което от кмета, през общинските съветници, до работещите в администрацията, на почит ще продължат да бъдат лицата с изявена професионална компетентност, без значение от партийната им принадлежност, пол, възраст, етнос, религия или други различия. През този мандат в Община Русе възприехме най-иновативните и добри практики за управление при обществена информираност и обсъждане.

 • ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ означава, че oбщината вече работи като „стъклена сграда“ – всяка процедура, документ или плащане могат да бъдат установени от гражданите, за да си направят точен извод за процесите по управление и начина, по който се разходват публичните средства. Ще продължа да правя седмични отчети за работата си пред всички вас. Създадохме и ще продължат работата си oбществените съвети по култура, икономика и екология към кмета на oбщина Русе, в които могат да участват всички желаещи граждани. Моя кауза беше в Русе да заработи местен омбудсман – обществен посредник, който да е коректив на управлението и на когото гражданите да доверяват информация и да търсят съдействие при нарушаване на техните права. Ще продължим да подкрепяме работата му. Ще продължим да правим и допитвания до русенци по важните за нашата общност въпроси, преди да се пристъпи към тяхното решаване. Провеждането на редовни приемни в Русе и в малките населени места, както и множество срещи с вас извън сградата на oбщината, ще продължат да бъдат важна част от работата ми.

 • ПОЧТЕНО УПРАВЛЕНИЕ означава, че ръководството на Общината проявява абсолютна непримиримост и борба с корупцията и неприемливите за гражданите на Русе практики. Постоянно общувам с хората и всеки би могъл да посочи нередности или да даде съвет за оптимизиране на процесите в Общината. Почтеното управление включва нетолерантност към поведение на служители, което противоречи на добрите нрави и е обществено неприемливо. Процедурите ще продължат да се провеждат открито и честно, не „за“ определен кандидат или „против“ други кандидати.

 ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА РУСЕ

 • Подобряване на градската среда за хората и бизнеса:

 • Ще продължим започнатата от нас мащабна програма за ремонти на улици, тротоари, площади.

 • Ще продължим подобряването на микроградската среда – там, където всички живеем, работим или почиваме.

 • Ще наложим още по-строг контрол над изпълнителите, включително и с привличане на външни експерти – процес, който започна.

 • Ще продължим да упражнявамe строг контрол при строителни дейности, финансирани от oбщината, за влагане на качествени материали, качествено и срочно изпълнение. При установяване на недостатъци фирмите ще продължават да бъдат връщани и да ги отстраняват за своя сметка.

 • Ще осигурим все повече средства на кметовете на кметства за ремонти на улиците в малките населени места. Още по-активно ще ремонтираме общинската пътна мрежа между тях. ОП „Паркстрой” и ОП „Комунални дейности” ще поемат поетапно грижата за зелените площи и осветлението. Ще бъда настойчив пред държавата за ремонт на републиканските пътища в общината.

 • Ще осигурим достъпна среда за детски колички, хора с увреждания и при възможност вело алеи там, където липсват, и теренът позволява при проектирането и изпълняването на основни ремонти.

 • Ще продължим изграждането на детски и спортни площадки там, където такива липсват, вкл. в малките населени места и отдалечените квартали.

 • Ще продължим изграждането на значими за русенци обекти – басейни, нова детска градина и др. С европейски средства ще изграждаме обекти след съгласуване с местната общност и публично обявяване. Стриктно ще контролираме новото строителство, като предвиждаме преразглеждане на ОУП и въвеждане на ограничения за височината на нови сгради.

 • Ще изграждаме напоителни системи в зелените площи и ще предвиждаме инфраструктура за самонапояване на градската растителност, използвайки дъждовната вода.

 • Повишаване стандарта на живот на русенци:

 • Имаме добра инвестиционна среда и ще продължим да я развиваме. Русе е от малкото градове в България, където от страна на бизнеса не се чуват оплаквания от липса на инвестиции и възможности за развитие. Ще започнем подготовката за изграждане на нов индустриален парк, профилиран за инвестиции в областта на високите технологии и екологично чистите производства.

 • Ще положим усилия за изграждане на етнографско и рибарско селище, които да повишат туристическия потенциал на Русе и региона, както и създаване на общ туристически продукт на всички русенски музеи.

 • Ще превърнем културно-историческото наследство в съществен и неизчерпаем капитал за общината. Ще възстановим емблематичните за Русе сгради на Застрахователно дружество „България” (старата полиция), хотел „Балкан”, Дома на учителя и завършване на Доходното здание.

 • Ще засилим ролята на общината като посредник между местните бизнес и социални интереси и държавното управление. Ще продължим да превръщаме местните проблеми и възможности в национални.

 • Ще се обърнем към потенциала на местните предприемачи в новия Съвет по икономически въпроси към кмета и създадените от Русенския университет „Ангел Кънчев“ с подкрепата на Община Русе Център за върхови постижения и Научноизследователски комплекс при вземането на важни решения, свързани с икономическото развитие на града.

 • Ще създадем общинско споделено място за работа и генериране на нови идеи.

 • Ще продължим да подпомагаме русенски компании в общ регионален маркетинг и представяне по изложения.

 • Ще продължим активната си работа по създаване и поддържане на активни икономически и културни връзки със съседна Румъния, но и с много други държави, с които възобновихме двустранните отношения на местната ни общност.

 • Ще продължим да усилвамe способностите на Русе да изпълнява самостоятелно много от необходимите ни комунални дейности, вместо да се залага на външни фирми.

 • Осигуряване на сигурност и спокойствие за гражданите:

 • Ще продължим разполагането на камери, които увеличихме от около 400 бр. на 1100 бр. Новосъздаденият Център за видеонаблюдение ще продължи да се усъвършенства, като поддържаме осигурената от нас връзка на МВР и други държавни структури в реално време с камерите.

 • Ще разширим дейността на новосъздадената Общинска полиция. Ще работим в синхрон и ще подпомагаме ОД на МВР в борбата с агресивното и опасно шофиране по улиците на Русе и употребата на забранени вещества.

 • Ще се противопоставим на вандализма – ще разработим програма за предприемане на съвместни действия между Община Русе и ОД на МВР - Русе в случаите на вандализъм.

 • Ще упълномощим служителите на ИООРС в селата да санкционират и ще действаме за промяна в общинските наредби, които предвиждат санкция на място – заловените да замърсяват ще бъдат принудени да почистят.

 • Въвеждане на мерки за подобряване качеството на въздуха и грижата за чистотата:

  • Ще проведем активна информационна кампания за населението за разделно сметосъбиране и за отговорно поведение към природата.

  • Ще въведем съдове за органичен отпадък - обществени компостери.

  • Ще продължим противопоставянето на промишлените замърсители и поддържането на общинските станции за контрол на чистота на въздуха. Ще осигурим цялата налична информация от измерванията, за да продължи да бъде достъпна за гражданите.

  • Ще продължим и разширим програмите за замяната на битовите отоплителни уреди, замърсяващи околната среда. Освен газови и пелетни камини, ще включим и мащабна кампания за климатици.

  • Ще приемем допълнителни преференции за собствениците на автомобили, щадящи околната среда, подкрепа за транспорта с велосипеди и електрически скутери. За стимулиране на използването им ще съдействаме за изграждане на зарядни станции.

  • Ще продължим с изграждане на нови паркови зони в кварталите и ще продължим да подкрепяме гражданите, желаещи да подобрят жизнената среда.

  • Ще поддържаме редовен графика за миене на улиците срещу замърсяването с фини прахови частици с множеството нови машини, които осигурихме, и общинските кладенци за вода.

 • Ще продължим да намаляваме количеството на отпадъците в Русе и огромните разходи за тяхното депониране чрез изградените и функциониращи вече сепарираща и анаеробната инсталации.

 • Подпомагане на родителството:

 • Ще разширим започнатата от нас финансова подкрепа за всяко второ дете и близнаци.

 • Ще разширим обучението по роботика и софтуерно кодиране, което въведохме в детските градини и началните училища.

 • Ще продължим започнатите от нас общински кампании за всички малки деца за скрининг на очите и зъбите, както и програмата за подкрепа на кърменето и съвети към младите родители.

 • Ще продължим ремонтирането на детски ясли, детски градини и площадки, за да бъде средата безопасна и приятна за нашите деца.

 • Ще продължим да разширяваме системата за безплатни форми на занимания за децата със спорт, танци и други културни дейности.

 • Ще разширим социалните услуги, които предоставяме на семейства на деца със специални потребности.

 • Ще продължим да разширяваме превантивната дейност срещу употребата на наркотици, алкохол и други противообществени прояви.

 • Ще въведем мащабна програма за безплатно обучение по плуване за всички ученици от различни възрастови групи, след откриване на започнатите общински басейни.

 • Подобряване на градския транспорт и утвърждаване на Русе като транспортен център:

 • Подкрепяме проекта и ще продължим да настояваме за навременното изграждане на магистралата Русе – Велико Търново и втория мост при река Дунав край Русе. При изграждането му ще се борим за допълнителна „защитна инфраструктура“ за русенци – обиколни маршрути, шумоизолиращи пана по булеварда, мерки срещу замърсяване на района и др.

 • Ще съдействаме административно и с експертиза за реализирането на другия голям държавен проект – изграждането на Интермодален терминал в град Русе. Ще подкрепим доизграждането на жп инфраструктурата в община Русе и използването ѝ за вътрешни превози до индустриалните зони и в частите на града.

 • Ще дадем възможност на „Общински транспорт Русе“ ЕАД да стане единствен превозвач с удобни и достъпни за русенци превозни средства, след като осигурихме 20 нови електробуса, 15 нови тролейбуса и автобуси втора употреба. Това бе дълъг процес, който започнахме, и ще завършим успешно.

 • Ще съобразим транспортната схема и разписание преди всичко с нуждите на хората. Ще продължим да актуализираме действащия сайт на градския транспорт, за да дава актуална и полезна информация за разписанието и движението на превозните средства.

 • Ще действаме активно за възстановяване на интегрирания градски транспорт и електронната система за контрол на сигурността и пътникопотока в превозните средства, за да възпрепятстваме противообществени прояви и неотчитане на пътници.

 • Ще продължим да намаляваме стойността на картите за ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания, докато стигнем постепенно до безплатното им пътуване.

 • Подкрепа за трите нива на образование в Русе:

 • Въпреки че училищата са на държавна издръжка, ще продължим да отделяме средства за поддръжка на сградите, дворовете и подстъпите към тях в добро състояние. Ще търсим допълнителни начини за подкрепа на развойната дейност на русенските научни колективи.

 • Ще продължим да подпомагаме процеса по пълното въвеждане на едносменно обучение на всички ученици в община Русе.

 • Общината ще продължи да дофинансира Центъра за ученическо техническо и научно творчество и Центъра за личностно развитие, като целта ни е съвместно да утвърдим започнатия от нас процес за обучение по роботика и софтуерно кодиране.

 • Ще продължим да подкрепяме българските общности в чужбина и ще работим за осигуряването на стипендии от общинския бюджет за обучение в РУ „Ангел Кънчев“ на студенти от диаспората.

 • Ще доразвием успешната си практика за осигуряване на стажантски програми за учащите в РУ „Ангел Кънчев“, както и дуалното обучение на гимназисти в общинските звена, търговските дружества и предприятия.

 • Разширяване на здравните услуги за деца и юноши и в малките населени места:

 • Ще подкрепяме общинските лечебни заведения, като предоставяме средства за подобряване на средата в тях и около тях, както и за осигуряване на нова техника. Ще подпомагаме държавната болница УМБАЛ „Канев“, в която притежаваме около 18% от собствеността. Активно ще работим с всички частни лечебни заведения.

 • Ще продължим започнатата от нас мащабна кампания за промоция на здравето сред подрастващите. Ще привличаме млади личности, постигнали сами успехи и личностно утвърждаване, които да работят с подрастващите и да им бъдат пример и подкрепа.

 • Ще подкрепяме с общински програми здравето на най-малките – скрининги на очи, зъби и гръбначни изкривявания, промоция на кърменето и добри родителски практики. Това са активни програми, които предприехме в нашия мандат.

 • Ще продължим и програмата си за ремонт на здравни служби по селата и осигуряване на медицинско обслужване на населението в различни точки на общината.

 • Поддържане на културния диалог и развитие на комплекса от културни продукти:

 • Ще увеличим средствата по Програма „Култура“, като запазим прозрачността при кандидатстването и отчитането. Помощта при издаване на книги и други непреходни ценности за Русе ще се увеличи.

 • Ще поставим ясни цели и приоритети пред културната общност в Русе. Ще стимулираме диалога, обмяната на опит и експертиза така, че публичният, неправителственият, научният и частният сектор да създават в синхрон качествени културни продукти. Създаване на електронен културен портал на Русе.

 • Ще продължим подкрепата си за съществуващите културни мероприятия и държавните, общински и частни културни институции.

 • Ще увеличим подкрепата за читалищата от община Русе при ясна отчетност. След удвояването на общинската субсидия и съществения ръст на средствата за ремонт на сгради, ще увеличим допълнително финансирането, за да можем да ги съхраним не само като важни институции, но и като духовни общности, пазещи българщината и предаващи я във времето.

 • Ще продължи да расте подкрепата ни за самодейните състави в училища, читалища, пенсионерски клубове, частни клубове, които по емоционален и непринуден начин съхраняват нашата същност и спомагат за духовното ни развитие като русенци и българи.

 • Целенасочена подкрепа за спортните клубове и подобряване на спортната база:

  • Ще продължим да увеличаваме финансовото подпомагане по въведените ясни правила за финансиране на спорта, създадени съвместно със спортните представители.

  • Ще продължаваме да подобряваме общинската спортна база с наши средства и активното привличане на ресурс от държавата и частни лица.

  • Ще подкрепяме масовия спорт, спорта за високи постижения и индивидуалния спорт за самоусъвършенстване на личността.

  • Ще продължим и активната си подкрепа за Спортното училище в Русе, което започна с бързи стъпки да възвръща достойнството и славата си.

  • Ще подкрепяме спортистите и треньорите не само финансово, но и с обществено утвърждаване, за да са убедени, че спортът на Русе е абсолютен приоритет в годините на нашата работа.

 • Подобряване на връзката с гражданите посредством новите технологии:

 • Ще разширим с нови слоеве и допълнителна информация Географската информационна система /ГИС/ на Община Русе – тя предоставя на гражданите полезна информация за Русе чрез специално създадени карти.

 • Ще засилим връзката с гражданите чрез създаване на възможност за бързо подаване на сигнали през специализиран портал и нова телефонна централа. С нейна помощ сигналите ще бъдат записвани, ще получават номер и ще се обработват, дори ако телефонът не бъде вдигнат от служител.

 • Ще повишим възможностите за електронни разплащания до Община Русе. След сериозната ни активност през последните години 80% от плащанията вече стават не на каса, както ги заварихме, а по електронен път.

 • Надграждане на грижите за най-уязвимите – деца и възрастни:

 • Ще продължим да носим централизирана отговорност за здравето и развитието на децата. До момента въведохме единно меню в яслите и градините, електронни дневници в детските градини, непрекъснато подобряваме средата на детските заведения, провеждаме програми за безплатни прегледи при най-малките. Ще разширим тези дейности в следващите години. Всяко дете на територията на община Русе трябва да получи възможност да посещава безплатно ясла, детска градина и училище, курсове по спорт и културни занимания и да консумира здравословна храна в учебните заведения. Ще развием и програмата за безплатно обучение по роботика и софтуерно кодиране от най-ранна възраст. Ще окажем подкрепа на даровитите деца и семействата им.

 • Ще продължим да разширяваме помощта за организациите на възрастните хора, не само с пряко финансиране на тяхната дейност, но и с ремонт на клубове и оказване на подкрепа с транспорт при участията на самодейните състави.

 • Ще продължим да предприемаме необходимите мерки за предоставяне на социални услуги на нуждаещите се лица и деца със специфични потребности, нуждаещи се от грижа в домашна среда. Ще разкрием нови социални услуги предвид потребностите на общинско, областно и национално ниво и предвид ресурсното и финансовото им обезпечаване.

 • Единение на русенската общност:

 • Доказах, че налагам в Община Русе отношения на спокойствие, уважение и зачитане на всички. На фона на политическите противоборства в страната и света ние, русенци, трябва да се чувстваме близки и единни. Това е мисия на кмета – той трябва да отговаря за духовното сближаване и силата на общността, а не само за материалната среда.

 • Ще продължим да спазваме принципа за обществено обсъждане на бъдещите правила и наредби с гражданите и с експерти.

 • Ще продължим да разчитаме на енергичността, професионализма и честността на служителите. Доказахме, че служителите в общинската администрация, в общинските предприятия, търговските дружества и ведомства няма да бъдат принуждавани да напускат своята работа или притискани заради политически или личностни критерии. Ръководството на общината е мандатно, но служителите не са. Убеден съм, че всеки служител със своите натрупани знания и опит е ценност за развитието на общината. Основен принцип на работата ни е единението на хората.

 

Скъпи съграждани,

Живеем в неповторимо кътче от нашата родина. Днес светът е забързан и разединен повече от всякога. Съзиданието и разрушението, знанието и невежеството вървят паралелно. Важно е да преосмислим миналото и да извадим най-положителните и светли моменти, които да ни водят напред.

Русе се нуждае от нас. Нека бъдем единни и отговорни по пътя към бъдещето, за да бъде то достойно!

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на община Русе